سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
پژوهشگر 
1379/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر مطالعات و تحقیقات زنان 
پژوهشگر 
1379/01/01 
1381/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
پژوهشگر 
1383/01/01 
1386/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
پژوهشگر 
1384/01/01 
1386/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
انجمن معارف اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
1382/07/01 
 
فقه واصول 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
1370/07/01 
 
مقدمات و سطح 
تدریس 
حوزه در مدارس الهادی علیه السلام 
مدرس 
 
 
فلسفه، کلام، ادبیات عرب