مشخصات فردی و زندگینامه
نام:بهروز
نام خانوادگی:جندقی
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق ، زبان و ادبیات انگلیسی

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد