تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1385 
حقوق 
دانشگاه پیام نور 
 
سطح 3